NOKOBIT 2018 – Invitasjon til bidrag

NOKOBIT 2018 – Invitasjon til bidrag

Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT

Universitet i Oslo har gleden av å arrangere NOKOBIT 2018 fra 18.-20. september 2018 på Svalbard, som del av Norsk IKT konferanse for forskning og utdanning (NIKT). Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT) er en veletablert nasjonal konferanse innen informasjonsvitenskap og informasjonssystemer som tar opp aktuelle temaer knyttet til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, samt samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Konferansen er en felles arena for forskere og praktikere interessert i å utvikle kunnskap innen fagfeltet. Konferansen ønsker bidrag innen et bredt spekter av ulike sjangere og tema, se http://nikt2018.project.ifi.uio.no/dates_no.html for frister. Det er rom for tverrfaglighet og mangfold i teoretiske og metodiske tilnærminger. Mulige tema for artikler er:

 • Bruk og anvendelser av digitale teknologier i ulike sammenhenger
 • Brukerinteraksjon
 • Datavisualisering
 • Datavitenskap (“data science”)
 • Digital innovasjon og forretningsutvikling
 • Digitalisering og transformasjon av offentlige tjenester
 • Forskningsmetoder i sammenheng med studier av IS
 • IKT strategi
 • IKT-ledelse og -organisering
 • Informasjonsinfrastrukturer og plattformøkosystemer
 • Informasjons- og kunnskapsforvaltning
 • Innovasjon og entreprenørskap med IS
 • Konseptuell modellering
 • Kunnskapsutvinning (“data mining”, “business Intelligence”)
 • Ledelse og organisering av IS-tjenester (“IS service management”)
 • Ledelse og organisering av forretningsprosesser (“Business Process Management”)
 • Ledelse og organisering av leveransekjeder (“Supply Chain Management”)
 • Mager produksjon (“Lean”)
 • Menneske-maskin-interaksjon, universell utforming
 • Mobilitet, mobile applikasjoner, apper
 • Nye medier
 • Skytjenester (“cloud computing”)
 • Sosiale IS og samhandlingsløsninger
 • Store data (“big data”)
 • Systemutviklingsmetoder og praksis
 • Tjenesteorientering
 • Virksomhetsmodellering
 • Virksomhetssystemer og virksomhetsarkitektur
 • Økonomi, gevinstrealisering og IS

Plakater (postere) og demonstrasjoner

Prosjekter i startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant men som ikke passer helt som ordinær artikkel kan presenteres som en plakat med eller uten demonstrasjon av IKT. Plakatene vil bli hengt opp i pausearealene for konferansen og forfatterene vil presentere dem i konferansepausene der. Plakatene bør i det vesentlige inneholde illustrasjoner og ikke en forstørret utskrift av Extended Abstract. Bidragene sendes inn som Extended Abstract (max 2 sider) tekst til konferansen innen fristen for småbidrag og plakater på http://nikt2018.project.ifi.uio.no/dates_no.html. Extended Abstract vil bli vurdert av programkomiteen men vil IKKE bli sendt til fagfellevurdering og dermed ikke gi publikasjonspoeng.

Vurdering og publisering

Alle ordinære artikkelbidrag vil normalt bli fagfellevurdert av 3 anonyme og uavhengige fagfeller. Bidragene behøver ikke å anonymiseres (men vi godtar anonyme bidrag). Aksepterte artikler vil normalt bli publisert elektronisk i konferanserapport i NOKOBIT-serien (e-ISSN 1894-7719), som for tiden utgis av Bibsys Open Journal Systems og som er meritterende på nivå 1. Extended Abstract for plakater (1-2 sider) blir publisert i en egen seksjon slik at det går klart frem at bidragene ikke er fagfellevurderte og meritterende. I tillegg skal de merkes Extended Abstract Vi stiller imidlertid følgende krav til publisering i konferanserapporten (gjelder både artikler og Extended Abstract):

 • endelig versjon leveres innen fristen og i riktig format
 • minst en av forfattere registrerer seg til og deltarpå konferansen og presenterer arbeidet.

Hvis ingen av forfatterne deltar på konferansen og presenterer arbeidet vil bidraget kunne bli fjernet fra konferanserapporten. I helt spesielle tilfeller kan et innsendt manuskript likevel bli refusert redaksjonelt uten å bli sendt ut til fagfellevurdering, hvis det er helt åpenbare mangler som gjør det meningsløst å foreta review av arbeidet (f.eks. plagiat, samme arbeid allerede publisert et annet sted tidligere, intet vitenskapelig innhold eller tematikk langt utenfor NOKOBITs interesseområde). I tilfelle et bidrag refuseres på grunn av akademisk uærlighet (f.eks. plagiat, eller artikkel som er autogenerert svada) vil refusjonen og begrunnelsen for den bli formidlet ikke bare til den som sendte inn bidraget, men også potensielt til lærested / forskningsinstitusjon hvor vedkommende er ansatt, samt eventuelt til den som er blitt forsøkt plagiert i arbeidet.

Bidrag til konferansen kan skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Alle bidrag må være originale og ikke publisert eller under samtidig review noe annet sted. Maksimal lengde på artikkel er 14 sider. I tillegg til å sende inn et vanlig bidrag inviterer vi også forslag til paneldebatter. Slike forslag bør inneholde et sammendrag av hva som skal diskuteres og hvem som skal sitte i panelet - og disse bør være forespurt av forslagsstilleren selv og ha takket ja. Aksepterte artikler skal presenteres gjennom foredrag ved konferansen og plakatene presenteres gjennom samtaler med konferansedeltakerne. Foredraget holdes på engelsk hvis det er ikke-skandinaviskspråklige tilhørere i salen.

Format og innsending

Styret for NOKOBIT

 • Anniken Karlsen, NTNU (leder)
 • Tom Roar Eikebrokk, UiA
 • Trond Vegard Johannesen, NHH
 • Jens Kaasbøll, UiO
 • Grete Netteland, HiSF
 • Knut H Rolland, UiO
 • Pieter Jelle Toussaint, NTNU

Programansvarlige

 • Knut H. Rolland, UiO
 • Anniken Karlsen, NTNU (Co-chair)
 • Trond Vegard Johannesen, NHH (Co-chair)