Workshops and Special session

Workshops and Special session

Studentaktiv læring og prosjektarbeid i utvikling av IT-systemer

Tid: 18. september

Evnen til å jobbe i team er mer og mer viktig for ferdigutdannede IT-studenter. Arbeidslivet krever ofte at man jobber i smidige, kryssfunksjonelle team. Vi ønsker å samle utdanningsmiljøene i Norge som har store, praktiske systemutviklingskurs (eller bacheloroppgaver) for bachelor eller masterstudenter. Målgruppen er kursholdere eller andre involverte i kurs der studentene skal utvikle systemer og/eller tjenester.

Målet med denne workshopen er å lære av hverandres erfaring i å holde store systemutviklingskurs. Eksempler på erfaringsutveksling vil være:

  • Bruk av studentaktiviserende øvelser i forelesninger og gruppeundervisning
  • Utfordringer med prosjektarbeid for team med 5-7 personer (alt fra sammensetning, samarbeidsprosess til evaluering av individresultater vs. teamresultater)
  • Hvordan lære studentene god bruk av teknikker og praksiser (for eksempel bruk av verktøy, smidige praksiser, versjonshåndtering).

Leder av UDIT, Birgit Krogstie, vil være keynote speaker på workshopen, og det vil være presentasjoner fra tre andre større utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi vil også dele erfaringer fra et større praktisk systemutviklingskurs som startet på Institutt for informatikk, UiO, våren 2018. Etter foredragene vil det være gruppediskusjoner med god bruk av workshop-teknikker. Målet er at deltakerne etter workshopen skal være inspirerte og sitte igjen med praktiske verktøy og teknikker de kan prøve ut i egen undervisning.

Kontaktperson: Yngve Lindsjørn ynglin@ifi.uio.no, Viktoria Stray stray@ifi.uio.no

COINS Ph.D. student seminar

Tid: 18. september

Forskerskolen COINS Research School of Computer and Information Security arrangerer et årlig seminar for ph.d. studentene i COINS. Seminarene fokuserer på sosiale aspekter for å fremme identifikasjon av doktorstudenter med det større miljøet innen informasjonssikkerhet i Norge. Ph.d.-studenter presenterer forskning og drøfter mange ulike temaer. Den sosiale konteksten har blitt av større betydning i de siste årene grunnet i økt kulturelt mangfold blant studentene. Dette medfører nyw muligheter og utfordringer mtp. å bygge et sterkt sosialt og akademisk miljø.

Kontaktperson: Hanno Langweg hanno.langweg@ntnu.no

Special Session: Personlig Programmering Avlyst

Trygve Reenskaug, Professor emeritus, University of Oslo

Tid: 20. september

Dette blir siste sesjon etter en lang konferanse. Arbeidsspråket for de fleste av oss er engelsk, men her vil jeg skeie ut og bruke det språket jeg kjenner best: norsk. Av dovenskap gjenbruker jeg gamle, engelske sitater. Jeg bestemmer ikke hva jeg skal si før i siste liten, men her er noen utfordringer:

  • Any method that prevents a programmer from writing code, is a good method.
  • There are two ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. The first method is far more difficult. [Hoare 81]
  • Get it right the first time.
  • Professional Programmers create programs for many users in many places and situations. In contrast, Personal Programmers create programs for their own use here and now.
  • Personal programming demo: Ellen, who doesn’t know anything about programming, plans to go on a long hike on the morrow, but only if it’s going to be a dry day. So, she needs to learn how to program an alarm clock that checks the weather forecast before it wakes her.
  • “If One Is Truly to Succeed in Leading a Person to a Specific Place, One Must First and Foremost Take Care to Find Him Where He is and Begin There “[Søren Kierkegaard]. Where is Ellen?
  • The earth is the center of the universe and the class is the center of object orientation. Both are wrong. The essence of object orientation is that objects collaborate to achieve a goal.

Two abstractions on objects: “An object as an instance of a class”. “An object as a participant in a collaboration”. The second abstraction is relevant for personal programmers and programmers of IoT applications. It opens a virgin area for pioneering academic and industrial research. Do you take up the challenge?