UDIT 2018 – Bidragsutlysning (Call for Papers)

UDIT 2018 – Bidragsutlysning (Call for Papers)

UDIT (Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene) er en møteplass for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Vi er åpne for alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring. Hvis du har kommet frem til ny innsikt og gode ideer gjennom arbeid med å utvikle/videreutvikle fag eller faglige opplegg, kan UDIT være en god arena for å få presentert arbeidet.

UDIT 2018 tar imot bidrag i form av artikler, som blir fagfellevurdert og gir publikasjonspoeng, og plakater/demonstrasjoner, som ikke gir publikasjonspoeng men utgjør verdifulle bidrag til faglig aktivitet under konferansen.

Fjorårets UDIT-artikler finner du som del av konferanserapportene til NIK http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK og NOKOBIT http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit.

Artikler

Artikler innsendt til UDIT blir vurdert av tre uavhengige fagfeller. I vurderingen legger vi vekt på følgende:

 • Relevans for UDITs formål og temaer
 • Potensiale for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • At bidraget gir noe nytt til feltet
 • At bidraget er generaliserbart og kan utnyttes eller bygges videre på av andre som underviser IT-fag
 • At bidraget eventuelt rapporter samarbeid og/eller sammenligning mellom ulike læresteder og/eller utdanningsinstitusjoner
 • At bidraget er forankret i pedagogisk resonnement
 • At bidraget ikke har blitt publisert tidligere
 • At bidraget oppfyller følgende formelle krav til vitenskapelighet:
  • Tittelen reflekterer artikkelens innhold
  • Sammendraget er godt strukturert og formulert
  • Forskningsspørsmålene er tydelig formulert og kan besvares vitenskapelig
  • Metoden er beskrevet
  • Resultatene tydeliggjøres, analyseres og diskuteres
  • Eventuelle begrensninger og svakheter i arbeidet drøftes
  • Konklusjonen er klar og bygger på analyse og diskusjon
  • Referansene er relevante og oppdaterte

Artikler som antas til UDIT publiseres elektronisk som del av konferanserapportene fra NIK- og NOKOBIT, henholdsvis i NIK-serien (e-ISSN 1892-0721) og NOKOBIT-serien (e-ISSN 1894-7719), som begge utgis av Bibsys Open Journal Systems og er meritterende på nivå 1 i Cristin.

Forfattere av artikler til UDIT kan fritt velge om de ønsker å bruke NIK- eller NOKOBIT-format, og formatet avgjør hvilken konferanserapport en antatt artikkel blir publisert i. Vær oppmerksom på ulikt maksimalt sideantall: Ved bruk av NOKOBIT-format kan artikkelen være inntil 14 sider, ved bruk av NIK-format kan den være inntil 12 sider. Valg av format har ellers ingen betydning for fagfellevurderingen av artikkelen.

Det er ikke nødvendig å sende inn anonymt, men vi godtar anonyme innsendinger.

Frister for innsending av artikkel er 7 april 11 april (abstract; obligatorisk) og 17 april 22 april (hele artikkelen)

Plakater (postere) og demonstrasjoner

Prosjekter i startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant men som ikke passer helt som ordinær artikkel, kan presenteres som en plakat med eller uten demonstrasjon av IKT. (En demonstrasjon skal altså ha med en plakat.) Plakater og demonstrasjoner kan for eksempel presentere nyttige erfaringer med, eller nye ideer til, undervisningsmetoder og –verktøy i IKT-utdanningen. Plakatene vil bli hengt opp i pausearealene for konferansen, og forfatterne vil presentere dem i konferansepausene.

Plakater og demonstrasjoner sendes inn som Extended abstract (max 2 sider). Et Extended abstract gir en kort oppsummering av bidraget, og bør omfatte litt om bakgrunn og formål, metode og resultater. Dersom det er snakk om en demonstrasjon, må Extended abstract også inkludere en kort beskrivelse av plass- og utstyrsbehov (for eksempel bord). Teknisk utstyr til en demonstrasjon må i utgangspunktet medbringes.

En plakat bør i det vesentlige inneholde illustrasjoner og ikke være en forstørret utskrift av Extended abstract. Den skal ha stående format, størrelse A1. Plakaten må medbringes til konferansen ferdig utskrevet.

Extended abstracts vil bli vurdert av programkomiteen men vil IKKE bli sendt til ordinær fagfellevurdering og gir ikke publikasjonspoeng. Extended abstracts blir publisert i NOKOBIT-konferanserapporten i en egen seksjon slik at det går klart frem at bidragene ikke er fagfellevurderte og meritterende.

Extended abstracts sendes inn i NOKOBIT-format.

Frist for innsending av plakat/demonstrasjon er 28.mai 2018 3. juni.

Vurdering og publisering av bidrag til UDIT

Alle bidrag til UDIT kan skrives på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. Presentasjon av bidrag under konferansen holdes på engelsk hvis det er ikke-skandinaviskspråklige tilhørere.

Alle bidrag må være originale og ikke publisert eller under vurdering i andre publiseringskanaler.

Forfattere beholder rettighetene til videre bearbeiding av bidragene for publisering i andre kanaler.

Vi stiller følgende krav til publisering i konferanserapporten, både for artikler og postere/demonstrasjoner (Extended abstracts):

 • Endelig versjon leveres innen fristen og i riktig format
 • Minst en av forfattere registrerer seg til og deltar på konferansen og presenterer arbeidet

Vi forbeholder oss retten til ikke å fagfellevurdere innsendte bidrag som helt åpenbart har mangler som gjør vurderingen meningsløs (f.eks. plagiat, samme arbeid allerede publisert et annet sted tidligere, intet vitenskapelig innhold eller tematikk langt utenfor UDITs interesseområde). I tilfelle et bidrag refuseres på grunn av akademisk uærlighet (f.eks. plagiat, eller artikkel som er autogenerert svada) vil refusjonen og begrunnelsen for den bli formidlet ikke bare til den som sendte inn bidraget, men også potensielt til lærested / forskningsinstitusjon hvor vedkommende er ansatt, samt eventuelt til den som er blitt forsøkt plagiert i arbeidet.

Format og innsending

Alle bidrag til UDIT sendes inn via EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=udit2018.

 • Artikler sendes inn i NIK- eller NOKOBIT-format.
 • Postere og demonstrasjoner (Extended abstract) sendes inn i NOKOBIT-format.

Mal og instruksjoner for NIK–format finner du her: http://nik.no/layout/

Mal og instruksjoner for NOKOBIT-format finner du her: http://www.nokobit.no/assets/Uploads/Format-nokobit-paper-2016.doc

UDITs programkomité

 • Birgit R. Krogstie, NTNU (leder)
 • Ibrahim A. Hameed, NTNU
 • Per-Arne Andersen, Universitetet i Agder
 • Kirsti Berntsen, NTNU
 • Edgar Bostrøm, Høgskolen i Østfold
 • Atle Birger Geitung, Høgskulen på Vestlandet
 • Morten Goodwin, Universitetet i Agder
 • Tor-Morten Grønli, Westerdals Oslo ACT
 • Hallstein Hegerholm, Høgskolen i Nesna
 • Erik Hjelmås, NTNU
 • Rune Hjelsvold, NTNU
 • Sven-Olai Høyland, Høgskulen på Vestlandet
 • Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
 • Anniken Karlsen, NTNU
 • Basel Katt, NTNU
 • Per Lauvås, Westerdals Oslo ACT
 • Yngve Lindsjørn, Universitetet i Oslo
 • Reidar Lyng, NTNU
 • Omid Mirmotahari, Universitetet i Oslo
 • Robin Munkvold, Nord Universitet
 • Hugo Nordseth, Nord Universitet
 • Ottar Osen, NTNU
 • Ragnhild Kobro Runde, Universitetet i Oslo
 • Helga Dís Sigurdadottir, Nord Universitet
 • Guttorm Sindre, NTNU
 • Trond Olav Skevik, Nord Universitet
 • Girts Strazdins, NTNU
 • Arne Styve, NTNU
 • Erlend Tøssebro, Universitetet i Stavanger
 • Anette Wrålsen, NTNU